Slide toggle

Üdvözöljük a Kanizsa Textil weboldalán!

This is a custom, collapsible widget area. Use it like any other sidebar and easily place any number of widgets here.

Kérdése van?

Hétfő-Péntek 9.00-17.00 Szombat 9.00-13.00 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. +36 93 509 740 +36 93 509 740 varroda@kanizsarehab.hu

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Információ

Kedves Vásárlóink,
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. valamennyi, a www.kanizsatextil.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a www.kanizsarehab.hu honlapon elérhető „Tájékoztatás” legördülő menüben található dokumentumok nyújtanak.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 1. A szerződő partner adatai

A szerződés a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban Kanizsa Rehab) jön létre.

Megnevezés:                          Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
Székhely:                                8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.
Cégbejegyzés:                        Zalaegerszegi Törvényszék,
Cégjegyzékszám:                   20-09-069166,
Adószám:                               22326852-2-20,
Számlaszám:                        SBerbank Magyarország Zrt.
14100000-34699649-01000007
Ügyvezető:                             Szirtes Balázs
Központi telefonszám:           +36 (93) 509 740
Ügyfélszolgálati telefonszámok:
Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-93-509-740[1] 

Munkanapokon: 8.00-16.00
Email: info@kanizsarehab.hu

 1. A szerződés létrejötte

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Pénztár” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Pénztárhoz” feliratra kattintva elindíthatja a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. Ha a Vásárló bejelentkezett a fiókjába, vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva megrendelés véglegessé válik és elküldésre kerül a Kanizsa Rehab Kft részére, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Kanizsa Rehab Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont).

Ha a Vásárló megrendelését nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

A Vásárló megrendelésének elküldését követően, a megrendelés megérkezésétől számítottan, legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Kanizsa Rehab Kft. visszaigazolja a Vásárlónak. A visszaigazolás automatikus email formájában történik, mely megerősíti, hogy a Kanizsa Rehab Kft. megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelés részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Kanizsa Rehab Kft-hez. A Vásárló megrendelésének (ajánlatának) a Kanizsa Rehab Kft-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Kanizsa Rehab Kft. a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Kanizsa Rehab kft általi elfogadásáról szóló, a Kanizsa Rehab Kft által a Vásárló részére megküldött, külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Kanizsa Rehab Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Kanizsa Rehab Kft felé. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Kanizsa Rehab Kft akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a Kanizsa Rehab Kft a mindenkori hatályos számviteli törvényben és az általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak alapján tárolja.

 1. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a Kanizsa Rehab Kft rögzíti, és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók, nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
 5. a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének,

a termék átvételétől, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Kanizsa Rehab Kft részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a https://kanizsatextil.hu/elallasi-nyilatkozat/ linkről letölthető elállási nyilatkozat mintát.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kanizsa Rehab Kft-nek. A határidő számítás szempontjából, postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a Kanizsa Rehab Kft. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy naptári nap) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a Kanizsa Rehab Kft részére.

Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Kanizsa Rehab Kft 1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 (három) munkanapon belül visszaküldeni a Kanizsa Rehab Kft részére. Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: “Kanizsa Textil webáruház”. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 3 (három) munkanapos határidő letelte előtt, vagy a 3. (harmadik) munkanapon elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Kanizsa Rehab Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Kanizsa Rehab Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 napon belül a Kanizsa Rehab Kft visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Kanizsa Rehab Kft által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Kanizsa Rehab Kft jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kanizsa Rehab Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe

Felhívjuk Kedves Vásárlóink figyelmét, hogy előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Utánvétes vásárlás esetén a Kanizsa Rehab Kft, a Vásárló által megadott elérhetősége(ke)n, megkeresi Vásárlót bankszámla adatainak megadása céljából, melyre a visszautalást teljesíteni tudja. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Kanizsa Rehab Kft, az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során, érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Kanizsa Rehab Kft, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Kanizsa Rehab kft ügyfélszolgálatához fordulhat a következő elérhetőségeken, munkanapokon 08.00-16.00-ig:

Email:                         info@kanizsarehab.hu

Telefonszám:              +36 93 509 740[2]

Postacímen:                Kanizsa Rehab Nonprofit Kft., 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.  (Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Kanizsa Textil webáruház”)

6.Árak és szállítás

Webáruházunkban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik. Átalános szállítási idő 3 munkanap. Amennyiben a 3 napos szállítási idő nem tartható be, arról a Kanizsa Rehab Kft e-mailben vagy sms-ben értesítést küld a megrendelőnek.

7.Szállítási költségek

Bruttó 20.000.-Ft feletti rendelés esetén a szállítási díj INGYENES!
Szállítási díj: országosan bruttó 1050,- Ft  csomagküldési átalánydíjat számít fel szállítási költségként.
Utánvétes fizetés esetén + bruttó 600,- Ft ot számolunk fel a szállítási díjon felül.
Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. vállalja át.

Csomagszállító cég: GLS futárszolgálat

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell felszámítani, ilyen esetben a díjról a Kanizsa Rehab Kft részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj a Vásárló figyelmét.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítani, a szállítási költségeket csak egyszer számítja fel a Kanizsa Rehab Kft.

A termék mennyiségi és minőségi átvétele, a terméknek, a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával megtörténik. Ez azt jelenti, hogy a Kanizsa Rehab Kft-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés, az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Kanizsa Rehab Kft díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Kanizsa Rehab Kft felelősséget nem vállal!

8.Szavatosság

8.1.Kellékszavatosság

Vásárló a Kanizsa Rehab Kft hibás teljesítése esetén a Kanizsa Rehab Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Természetes személy általi (Fogyasztói) szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek, azonban vásárló előtt rejtve voltak. A Kanizsa Rehab Kft nem teljesített hibásan, ha a Vásárló a termék hibáiról tudott, vagy tudnia kellett (ez azt jeleni, hogy kellő körültekintéssel a hibát fel kellett volna ismernie). A szavatosság és a jótállás alapja kizárólag rejtett hiba lehet. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 

Nem természetes személy által kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kanizsa Rehab Kft számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kanizsa Rehab Kft költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kanizsa Rehab Kft adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Kanizsa Rehab Kft-vel.

Vásárló közvetlenül a Kanizsa Rehab Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2.Termékszavatosság 

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Kanizsa Rehab Kft) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Kanizsa Rehab Kft) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Kanizsa Rehab Kft) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.Jótállás

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló

 1. elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Kanizsa Rehab Kft a másik
 2. jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 3. ha a Kanizsa Rehab Kft a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Kanizsa Rehab Kft költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Kanizsa Rehab Kft-nek a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül el kell végeznie.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kanizsa Rehab Kft-t terhelik.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárló a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Szavatosság, jótállás érvényesítése

Vásárló a termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Kanizsa Rehab Kft 1. pontban megadott elérhetőségein jelezheti.

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására a Vásárlónak járó törvényes jogok fennállnak. A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon központunkhoz:

Cím:                8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.

Email:             info@kanizsarehab.hu

Tel.:                 +36 (93) 509 740[3]

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Kanizsa Textil webáruház” 

11.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig az áru a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

12.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással, vagy utánvéttel. A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen. Előre utalás esetén a termék szerződés szerinti árát az 1. pontban megadott számlaszámra kell teljesíteni.

Kérjük adja meg rendelési számát, – illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, – ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

13.Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük az alábbi e-mailes elérhetőségeken keressen bennünket:                   info@kanizsarehab.hu

A Kanizsa Textil Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége, munkanapokon 08.00-16.00-ig:                 +36 93 509 740[4]

Postacímünk:

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft., 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Kanizsa Textil webáruház” 

Visszáru cím:

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft., 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.

14.Jogérvényesítési lehetőségek

14.1.Panaszügyintézés 

Vásárló a termékkel vagy a Kanizsa Rehab Kft tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 13. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Kanizsa Rehab Kft a szóbeli panasz esetén a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A továbbiakban a panasz kezelésére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelemről szóló jogszabályban foglaltak szerint jár el. A jegyzőkönyv egy példányát a Kanizsa Rehab Kft. köteles Vásárló részére átadni. A Kanizsa Rehab Kft a panaszról készített jegyzőkönyvet, a panaszra tett érdemi válasszal együtt öt évig megőrizi.

Minden egyéb esetben a Kanizsa Rehab Kft, az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Kanizsa Rehab Kft, az írásban érkezett panaszt, az érkeztetéstől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja, ami jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Kanizsa Rehab Kft az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Kanizsa Rehab Kft és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Kanizsa  Rehab Kft-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bármelyik fél bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vásárló számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Zala Megyei Békéltető Testület, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig: 8:00 – 12:00, telefon: +36 (92) 550 513)

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Amennyiben bírósági eljárásra kerül sor, a békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére, a Felek a vásárlásból adódó jogviták rendezésére kikötik a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Nagykanizsai Járásbíróság, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

15.Adatvédelem

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata és annak mellékletei az alábbi linken keresztül érhetők el:

http://www.kanizsarehab.hu/rolunk/adatkezeles/

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Kanizsa Rehab Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Kanizsa Rehab Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.07.01.