Slide toggle

Üdvözöljük a Kanizsa Textil weboldalán!

This is a custom, collapsible widget area. Use it like any other sidebar and easily place any number of widgets here.

Kérdése van?

Hétfő-Péntek 9.00-17.00 Szombat 9.00-13.00 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. +36 93 509 740 +36 93 509 740 varroda@kanizsarehab.hu

Adatkezelési tájékoztató

 1. A tájékoztató célja:

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft / Továbbiakban: Társaság / 8800 Nagykanizsa, Petőfi S.  u 5. / az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben /Infotv./ foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal. 

 1. Fogalmi meghatározások:

adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján, beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Az Adatkezelő adatai:

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft a www.kanizsarehab.hu weboldalon üzemeltetett webáruház adatkezelésével kapcsolatosan az Ektv. 4§ alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 • Szolgáltató: Kanizsa Rehab Nonprofit Kft
 • Szolgáltató székhelye: 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.
 • Elektronikus levelezési cím: info@kanizsarehab.hu
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.

 • Engedélyező hatóság név, cím: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.

 • Szolgáltató adószáma: 22326852-2-20
 • Tárhely szolgáltató megnevezése, címe:

Arcusnet Star Kft. (1033 Budapest, Búza u. 14.)

 1. Adatfeldolgozók adatai

Az Adatkezelő az adatokat a vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:

 • Weboldal üzemeltetés:

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.

 • készlet nyilvántartási és logisztikai adatok:

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5;

 • IT szolgáltatások:

Cre-Art Stúdió Bt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 15.)

Arcusnet Star Kft (1033 Budapest, Búza utca 14.)

Rooter Fejlesztő Kft (8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 5/A)

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint a Webáruház Vevő általi használata és a Vevő részére általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges, a Vevő által a regisztráció során megadott természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, email címet és telefonszámot.

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 3. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

A Vevő az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni.

 1. Webshop üzemeltetés:

Az adatkezelés célja:

A Társaság honlapjain keresztül a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft által forgalmazott termékek internetes szolgáltatáson keresztül történő értékesítése, valamint kapcsolattartás regisztrált ügyfelekkel.

A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, keresztnév, cégnév, jelszó, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetendő összeg, regisztráció időpontja, vásárlás időpontja, IP cím. Önkéntesen megadható adat a születési dátum. A Vevő a regisztráció elküldésével nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6 § (3) bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulást tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A Webáruház használatából eredően kezelt adatok

Sütik használata: A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a Vevő IP címe. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.

Ha Ön felkeresi a www.kanizsatextil.hu egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebookkal és a Google+-szal. Ha Ön be van jelentkezve a Facebookon vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Ön látogatását Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak az Ön profiljához történő hozzárendelését. A vállalatok weboldalaikon (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat, Pinterest adatvédelmi politika) részletes információkat bocsátanak rendelkezésre adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. Ugyanitt további információkat talál a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és ellentmondási jogának gyakorlására vonatkozóan.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a webshopban regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációra való törlési kérelem beérkezéséig. Számviteli bizonylatok tekintetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft a webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan azon vásárlók adatairól, akik tiltakoznak személyes adataik kezelése ellen az 1995.évi CXIX. törvény alapján tilalmi listát vezet, melyet minden egyes üzletszerzés céljául szolgáló megkeresés során leellenőriz.

 1. Ügyfélregisztrációs rendszer:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő ügyfél regisztrációs rendszer működtet, melynek célja a természetes személyek és a vele egy háztartásban élő családtagok, ill. jogi személyek részére történő egyedi kedvezmények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás az aktuális ajánlatokról és akciókról.

Adatkezelő a személyes adatokat direktmarketing és közvetlen üzletszerzés céljából harmadik félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít.

A kezelt adatok köre:

 • Természetes személy esetén: Név, lakcím, email cím, telefonszám
 • Jogi személy esetén: Cégnév, székhely, adószám, email cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§-alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker tv 13 §, ill. a Grt tv 6.§

Az adatkezelés időtartama:

 • Vásárlói személyes adatok kezelése tekintetében: Az érintett személyes adatai kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozata szóbeli vagy írásbeli visszavonásának közléséig.
 • Direktmarketing célú hozzájárulás estén a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Vásárlások számviteli adatainak tekintetében 8 év
 1. Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 8-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • ha kezelése jogellenes
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Kanizsa Rehab Nonprofit Kft /8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5./
 • Zalaegerszegi Törvényszék /8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2./
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Az Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Az Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok a Kanizsa Rehab hírlevél elektronikus úton történő küldéséhez

Az Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes adataim direktmarketing célból történő felhasználásához